ตลาดชุมชน

นีคือสถานทีสำหรับการขาย ใหเชา แลกเปลียน และแบงปันสินคาและบริการระหวางสมาชิกคนอืน ๆ ในตลาด